Allargar la tercera pista de l'aeroport de Barcelona-El Prat seria una bona solució al seu impacte acústic?

Una de les diverses possibilitats que s'han plantejat per reduir l'impacte acústic de l'aeroport del Prat sobre el seu entorn i que alhora permetria incrementar-ne l'operativitat és l'allargament de la tercera pista.

El principal argument a favor de l'allargament de la tercera pista és que aquesta pista, actualment és curta i els avions més grans han d'enlairar-se per la pista principal, fent disminuir la capacitat que donen les pistes segregades.

Si la tercera pista tingués la llargada suficient, tots els avions podrien enlairar-se des d'ella i si aquest allargament és fes cap el nord, la major part dels avions s'enlairarien uns 500 metres abans del que ho estan fent actualment amb el que l'impacte acústic al nord de Gavà Mar dismuniria i a més, la capacitat de les pistes segregades s'incrementaria perquè ja no caldria fer enlairaments per la pista principal.

Però, com que la tercera pista està encaixada entre dues llacunes protegides per la Unió Europea (són zones ZEPA), El Remolar al sud i La Ricarda al nord, el seu allargament significaria el trasllat d'una d'aquestes zones ZEPA a un altre indret, tasca gens fàcil:

 

Fitxes d'aquestes dues zones protegides:
Estany del Remolar, maresmes de les Filipines i Pas de les Vaques Estany del Remolar, maresmes de les Filipines i Pas de les Vaques Estany de la Ricarda Estany de la Ricarda

 

Però, no seria la primera vegada que una llacuna del Delta del Llobregat desapareix per acció de l'home, uns dels exemples és la llacuna de L'Illa que es pot apreciar en el centre de la següent imatge aèria de l'any 1947, aquesta llacuna tenia una forma rectilínia amb una longitud de 900 metres, tenia diferents embarcadors entre els canyissars del seu voltant i el seu origen fou un antic braç del riu Llobregat al voltant del segle XVI i fou inicialment coneguda com l'Albufera. A la dreta de la imatge es pot observar també la llacuna de La Ricarda:

Imatge aèria de 1946 on es pot veure l'estany de L'Illa (al centre) i La Ricarda (a la dreta)

 

Entre els anys 1972 i 1973 , aquesta llacuna va ser assecada per situar-hi el càmping Cala Gogó com es pot apreciar en la següent imatge aèria de l'any 2001:

Imatge aèria de l'any 2001 on es pot veure el càmping Cala Gogó en els antics terrenys que ocupava la llacuna de l'Illa (al centre) i La Ricarda (a la dreta)

 

I posteriorment, amb la construcció de la tercera pista de l'aeroport del Prat, aquest càmping va ser expropiat i tancat i part dels seus terrenys (antics terrenys de la llacuna de L'Illa) van ser ocupats per la pista i en part d'ells es va construir una gran bassa de drenatge de les aigües pluvials de l'aeroport i una estació de bombament per enviar-les cap el mar com es pot apreciar en la següent imatge aèria de l'any 2005:

Imatge aèria de l'any 2005 on es pot veure la tercera pista ocupant part dels terrenys del càmping Cala Gogó que alhora eren els antics terrenys que ocupava la llacuna de l'Illa (al centre) i La Ricarda (a la dreta)

 

 

PROPOSTES REALITZADES:

1. Proposta del Ministeri de Foment (octubre de 1997)

2. Proposta dels Ajuntaments de Gavà i Castelldefels (23 de novembre de 2004)

3. Possibilitat apuntada per la Cambra de Comerç (13 de setembre de 2006)

4. Possibilitat apuntada en la Revista professional de Control Aeri "ATC Magazine" (Primavera de 2007)

5. Possibilitat apuntada en un estudi encarregat per l'Ajuntament de Gavà (Juliol de 2007)

6. Proposta de l'Associació de veïns "Platja de Gavà" (Febrer de 2008)

7. Proposta de la Cambra de Comerç de Barcelona (Juny de 2008)

8. Proposta de l'Ajuntament de Castelldefels (Projecte 05-23) (Juny de 2012)

 

 

 

PUJAR ADALT 1 - PROPOSTA DEL MINISTERI DE FOMENT (Octubre de 1997)

La primera proposta que recollim no és ben bé una proposta d'ampliació de la tercera pista sinó una proposta de diferent ubicació d'aquesta pista que hauria suposat també el trasllat de la llacuna de La Ricarda.

Pista situada a 1.500 metres de la pista principal

El mes d'octubre de 1997 , el Ministeri de Foment dirigit per Rafael Arias-Salgado (PP) proposava una ubicació de la tercera pista diferent a la que finalment es va acordar.

El Ministeri de Foment apostava per situar la pista a 1.500 metres de distància de la pista principal Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema (i no a 1.350 metres com es va acordar finalment).

Aquesta proposta implicava haver de traslladar la llacuna de La Ricarda, fet que el Ministre qualificava com perfectament factible des del punt de vista tècnic.

Finalment, aquesta proposta es va descartar perquè l'Ajuntament del Prat estava totalment en contra.

 

 

 

 

PUJAR ADALT 2 - PROPOSTA DELS AJUNTAMENTS DE GAVÀ I CASTELLLDEFELS (23 de novembre de 2004)

El 23 de novembre de 2004, els alcaldes de Gavà (Dídac Pestaña) i de Castelldefels (Antoni Padilla) presenten una declaració conjunta amb unes propostes de rutes d'enlairament i aterratge (basades en la proposta veïnal) Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema


Antoni Padilla (alcalde de Castelldefels) i Dídac Pestaña (alcalde de Gavà) presentant la proposta comuna (23 de novembre de 2004)

Declaració conjunta dels Ajuntaments de Gavà i Castelldefels que inclou la possibilitat d'allargar la tercera pista cap a La Ricarda (23 de novembre de 2004) - Declaració Ajuntaments de Gavà i Castelldefels (23 novembre 2004)

 

En aquesta declaració incluen la possibilitat d'allargar la tercera pista cap el nord (cap a la Ricarda:)

Proposta dels alcaldes de Gavà (Dídac Pestaña) i de Castelldefels (Antoni Padilla) perquè s'estudiï el possible allargament de la tercera pista de l'aeroport del Prat

Declaracions de l'alcalde de Castelldefels a Catalunya Ràdio sobre el possible allargament de la tercera pista de l'aeroport del Prat (23 de novembre de 2004) - Declaracions alcalde de Castelldefels (23 novembre 2004) (àudio)

Butlletí publicat per l'Ajuntament de Castelldefels informant de la proposta conjunta amb l'Ajuntament de Gavà per minimitzar l'impacte acústic de l'aeroport del Prat (Desembre de 2004) - Castelldefels - Butlletí desembre 2004 (proposta conjunta Ajuntaments)

 

 
DEPANA L'organització ecologista DEPANA va respondre ràpidament a aquesta proposta argumentant que aquesta era absolutament contrària als interessos dels veïns, atès que, una vegada acabada la nova terminal, aquesta pista seria encara més utilitzada que la pista principal, per la qual cosa la contaminació seria encara superior. Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema
 
DEPANA concloïa que semblava com si aquesta "solució final" hagués estat ideada des dels despatxos d'AENA.
 

 

 

 
Salvador Milà (Conseller de Medi Ambient) (ICV) El Conseller de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, Salvador Milà (ICV) va respondre ràpidament, mostrant-se contrari a aquesta possibilitat Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema afirmant que “no és qüestió de confrontar la protecció del medi natural amb la protecció de la contaminació acústica" i que en cap cas es demanarà a "AENA que es carregui el medi natural per les molèsties".
 
A més, el Conseller va deixar aquesta altra frase per la posteritat: ""descobrir ara, deu anys després d'haver començat els estudis, que s'havien d'haver fet diferents és absurd, perquè demostraria que es va fer un projecte absolutament equivocat".
 
NOTA: El temps continua demostrant que el projecte és absolutament equivocat.
 

 

 
Josep Rull (CiU) El 25 d'octubre de 2004, Josep Rull (Diputat de CiU al Parlament de Catalunya) exposa que l'alcalde socialista de Gavà (Dídac Pestaña) demana que es paralitzi l'ús de la tercera pista en aterratges per sobre de Gavà Mar. Pregunta quina és la posició del Govern de la Generalitat al respecte.
 
Pregunta de Josep Rull (CiU) al Govern de la Generalitat sobre el posicionament del Govern de la Generalitat a la sol·licitud de l'alcalde de Gavà de paralitzar l'ús de la tercera pista de l'aeroport del Prat (25 Octubre 2004) - Pregunta de Josep Rull (expedient 314-03129/07)
 
Salvador Milà (ICV)

El 25 de novembre de 2004, Salvador Milà, Conseller de Medi Ambient (ICV) respon que és el Ministeri de Medi Ambient qui ha de comprovar que es compleixi la DIA i no el Departament de Medi Ambient de la Generalitat. Explica que el seu Departament ha sol·licitat al Ministeri de Medi Ambient que es pronunciï al respecte.

Afegeix que han programat l'execució d'una campanya de mesures sonomètriques a 4 punts de Gavà Mar i que en la darrera reunió de la CSAAB, el seu Departament es va mostrar favorable a que AENA estudiï les propostes de les AAVV de Gavà Mar i Castelldefels i a que les dades dels sonòmetres instal·lats per AENA estiguin a disposició dels Ajuntaments afectats.
 
Resposta del Conseller de Medi Ambient (Salvador Milà) (ICV) a la Pregunta de CiU sobre el posicionament del Govern de la Generalitat sobre la proposta de l'alcalde de Gavà de paralitzar l'ús de la tercera pista de l'aeroport del Prat (25 Novembre 2004) - Resposta de Salvador Milà (expedient 314-03129/07)
 

 

 
Jordi Jané (CiU) El 22 de novembre de 2004, Jordi Jané (Diputat de CiU al Congrés dels Diputats) exposa la problemàtica per Gavà Mar i Castelldefels que ha suposat l'entrada en servei de la tercera pista. Pregunta si el Govern estatal està d'acord en allargar 500 metres la tercera pista tal i com han demanat els alcaldes de Gavà i Castelldefels. Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema També pregunta per les actuacions que preveu realitzar el Govern per minimitzar la contaminació acústica.
 
Pregunta del Diputat de CiU al Congrés dels Diputats (Jordi Jané) al Govern Central sobre el posicionament d'aquest govern respecte de la possibilitat d'allargar la tercera pista realitzada pels alcaldes de Gavà i Castelldefels (22 Novembre 2004) - Pregunta de Jordi Jané (expedient 184-016080)
 

L'1 de febrer de 2005 arriba la resposta del Govern estatal. S'explica que AENA no contempla la possibilitat d'allargar la tercera pista ja que està situada entre dues zones protegides. A més, el Govern estatal considera que AENA va comptar amb totes les autoritzacions necessàries per a la posada en servei de la tercera pista i que està donant compliment a tot allò que hi ha previst a la DIA.

 
Resposta del Govern central a la pregunta del Diputat Jordi Jané (CiU) sobre el seu posicionament sobre allargar la tercera pista de l'aeroport del Prat proposada pels alcaldes de Gavà i Castelldefels (1 de Febrer de 2005) - Resposta del Govern estatal (expedient 184-016080)
 

 

 
Ramon Espadaler (CiU) El 26 de novembre de 2004, Ramon Espadaler (Diputat de CiU al Parlament de Catalunya) exposa que els alcaldes socialistes de Gavà (Dídac Pestaña) i Castelldefels (Antoni Padilla) demanen que s'allargui la tercera pista. Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema Pregunta per l'opinió del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya
 
Pregunta de Ramon Espadaler (CiU) al Departament de Medi Ambient sobre el posicionament d'aquest al respecte de la proposta dels alcaldes de Gavà i Castelldefels d'allargar la tercera pista de l'aeroport del Prat (26 Novembre 2004) - Pregunta de Ramon Espadaler (expedient 314-03689/07)
 
Salvador Milà (ICV)

El 22 de desembre de 2004, Salvador Milà, Conseller de Medi Ambient (ICV) del primer Govern tripartit respon de manera molt semblant a com ho havia fet amb la darrera pregunta formulada també per CiU argumentant que el seu Departament no té competències en aquest tema ja que depèn del Ministeri de Medi Ambient.

 
Resposta del Departament de Medi Ambient a la pregunta de Ramon Espadaler (CiU) sobre el posicionament d'aquest al respecte de la proposta d'allargament de la tercera pista de l'aeroport del Prat realitzada pels alcaldes de Gavà i Castelldefels (22 Desembre 2004) - Resposta de Salvador Milà (expedient 314-03689/07)
 

 

 
Josep Rull (CiU) El 29 de novembre de 2006, Josep Rull (Diputat de CiU al Parlament de Catalunya) fa al Conseller de Política Territorial la mateixa pregunta que el seu company Ramon Espadaler havia fet al Conseller de Medi Ambient sobre la possibilitat d'allargar la tercera pista.
 
Pregunta de Josep Rull (CiU) al Departament de Política Territorial sobre el posicionament d'aquest al respecte de la proposta dels alcaldes de Gavà i Castelldefels d'allargar la tercera pista de l'aeroport del Prat (29 Novembre 2004) - Pregunta de Josep Rull (expedient 314-03742/07)
 
Joaquim Nadal (PSC)

El 25 de gener de 2006, Joaquim Nadal, Conseller de Política Territorial (PSC) del primer Govern tripartit respon dient que aquesta proposta s'hauria d'estudiar a la CSAAB i recorda que l'actual ubicació de la tercera pista va superar una difícil modificació de la zona ZEPA davant la Comissió Europea.

 
Resposta del Conseller de Política Territorial (Joaquim Nadal) a la pregunta de Josep Rull (CiU) sobre el posicionament d'aquest Departament sobre la proposta dels alcaldes de Gavà i Castelldefels per allargar la tercera pista de l'aeroport del Prat (25 Gener 2006) - Resposta de Joaquim Nadal (expedient 314-03742/07)
 

 

 

 

 

PUJAR ADALT 3 - POSSIBILITAT APUNTADA PER LA CAMBRA DE COMERÇ (13 de setembre de 2006)

El 13 de setembre de 2006, la Cambra de Comerç de Barcelona juntament amb el Departament d'Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de Barcelona (CDRA) organitzen un seminari sobre aeroports dirigit als professionals dels mitjans de comunicació:

Seminari sobre aeroports organitzat per la Cambra de Comerç dirigit als professionals dels mitjans de comunicació (13 de setembre de 2006)

Organitzadors i col·laboradors del seminari sobre aeroports dirigit als professionals dels mitjans de comunicació (13 de setembre de 2006)

En la part final d'aquest seminari s'exposen els desenvolupaments futurs de l'aeroport del Prat entre els quals hi inclouen: una possible quarta pista, l'ampliació de l'àrea terminal i l'allargament de la tercera pista (en les fletxes del gràfic es veu l'allargament cap a totes dues bandes):

Desenvolupaments futurs de l'aeroport del Prat exposats en el seminari sobre aeroports organitzat per la Cambra de Comerç dirigit als professionals dels mitjans de comunicació (13 de setembre de 2006)

 

 

 

 

PUJAR ADALT 4 - POSSIBILITAT APUNTADA EN LA REVISTA DE CONTROL AERI "ATC Magazine" (Primavera de 2007)

La primavera de l'any 2007, la revista professional de Control Aeri "ATC Magazine" publica un reportatge sobre l'Aeroport del Prat realitzat per Óscar Carrilero, delegat de l'USCA (Unión Sindical de Controladores Aéreo) a l'Aeroport de Barcelona.

Al final de l'article, l'autor explica que en els propers mesos i anys, l'Aeroport de Barcelona no pararà de posar en servei noves infraestructures i procediments. Dins d'aquesta llista, esmenta el possible allargament de la pista 07R/25L (tercera pista).

Article publicat en el número de primavera de l'any 2007 a la revista ATC - Article publicat en el número de primavera de 2007

 

 

 

 

PUJAR ADALT 5 - POSSIBILITAT APUNTADA EN UN ESTUDI ENCARREGAT PER L'AJUNTAMENT DE GAVÀ (Juliol de 2007)

El juliol de 2007, es va fer públic un estudi desenvolupat per l'assessoria tècnica que té contractada l'Ajuntament de Gavà per estimar les previsions de creixement de l'Aeroport de Barcelona i la seva relació amb els estudis de capacitat.

Aquest estudi explica que la tercera pista de l'aeroport del Prat té una longitud reduïda per acollir l'operació d'un determinat percentatge d'aeronaus que suposa un desequilibri en la longitud de les dues pistes paral·leles existents i que, fins i tot, operant amb pistes independents, confereix a la infrastructura una fragilitat en determinades circumstàncies excepcionals que podria dur-la al col·lapse.

Finalment, l'estudi conclou que una de les possibles millores a implementar, en termes estrictament tècnics, podria ser dotar a la infrastructura de la possibilitat d'operar en mode segregat pur que permetria augmentar la capacitat i corregir una de les limitacions estructurals actuals.

L'estudi no ho diu explícitament, però la única manera d'operar l'aeroport amb mode segregat pur i minimitzant l'impacte acústic, seria realitzant l'allargament de la tercera pista en direcció Barcelona:

Informe estimatiu de previsions de creixement de l'aeroport de Barcelona i la seva relació amb els estudis de capacitat (Ajuntament de Gavà) (Juliol de 2007)

 

 

 

 

PUJAR ADALT 6 - PROPOSTA DE L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS "PLATJA DE GAVÀ" (Febrer de 2008)

El Febrer de 2008, l'Associació de veïns "Platja de Gavà" presenta al·legacions al nou pla d'aeroports i heliports de Catalunya (2007-2012) i entre les seves demandes hi inclouen "instar a l'Administració de l'Estat per completar el procés d'ampliació de l'aeroport del Prat amb la realització dels estudis de viabilitat i l'execució de les obres necessàries per dur a terme l'ampliació de la llargada de la tercera pista, per la banda de la seva capçalera 25L que permeti allunyar de la zona urbana de Gavà Mar la petjada de soroll de les operacions d'enlairament en configuració oest, i la incorporació immediata d'una quarta pista que pugui absorbir l'increment d'activitat que es produeixi a partir de l'entrada en funcionament de la Terminal Sud mitjançant la projecció directa i immediata de totes les operacions de trànsit aeri cap el mar i des del mar, per tal d'evitar molèsties gratuïtes als veïns de la zona urbana de Gavà Mar"

Al·legacions de l'AVV Platja de Gavà al Pla d'aeroports de Catalunya (2007-2012) (4 de Febrer de 2008) - Al·legacions al pla d'aeroports (2007-2012)

 

 

 

 

PUJAR ADALT 7 - PROPOSTA DE LA CAMBRA DE COMERÇ (Juny de 2008)

Cambra de Comerç de Barcelona El 10 de juny de 2008, la Cambra de Comerç presenta públicament l'informe "Informe Territorial de la Província de Barcelona, 2008" realitzat conjuntament amb la Diputació de Barcelona on s'aposta per ampliar les pistes actuals de l'aeroport del Prat o construir una nova quarta pista per poder arribar als 70 milions de passatgers. Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema Aquestes són les conclusions finals de l'estudi:
 
Conclusions de l'Informe Territorial de la Província de Barcelona 2008 realitzat per la Cambra de Comerç i la Diputació de Barcelona que recull la necessitat d'ampliar el camp de vol de l'aeroport del Prat

 

 

 

 

PUJAR ADALT 8 - PROPOSTA DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS (Projecte 05-23) (Juny de 2012)

Des de principis de l'any 2011, l'Ajuntament de Castelldefels treballa en una proposta de modificació del camp de vol de l'aeroport de Barcelona-El Prat a la que acaben denominant, el Projecte 05-23.


Dossier de l'Ajuntament de Castelldefels sobre el projecte 05-23 per a l'aeroport de Barcelona-El Prat (Ajuntament de Castelldefels - Juny de 2012)El 12 de juny de 2012, es celebrar una reunió del GTTR de l'aeroport de Barcelona (grup de treball tècnic) i l'Ajuntament de Castelldefels presenta aquesta proposta, el dia següent convoquen una roda de premsa en la fan el mateix amb els mitjans de comunicació Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema, dos dies després la presenten al Conseller de Política Territorial i anuncien que posteriorment, ho faran al Ministeri de Foment (unes presentacions que només responen a formalismes perquè són innecessàries ja que coneixen perfectament la proposta).


En que consisteix aquesta proposta?

Consisteix clarament en l'eliminació de tot l'impacte acústic que té el terme municipal de Castelldefels i que ha vingut tenint des de la creació de l'anomenada pista principal de l'aeroport, fa més de 40 anys.

Això no suposa que a Gavà Mar passi el mateix, ni de bon tros. Els Ajuntaments de Gavà i El Prat ja s'hi han posicionat en contra. Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema


En la següent magnífica presentació es desglossen tots els detalls del projecte:
Així doncs, del que es tracta bàsicament és de construir una nova tercera pista sobre la tercera pista actual però girada 12 graus sobre el seu eix i allargada en 790 metres..


Proposta de nova tercera pista 05-23 per a l'aeroport de Barcelona-El Prat (Ajuntament de Castelldefels - Juny de 2012)Però, aquesta 'proposta estrella' no és cap novetat. A finals dels anys 90 del segle passat, l'organització ecologista DEPANA ja va proposar construir la tercera pista amb aquesta orientació i que fos la 05R-23L com es pot comprovar en els següents gràfics de fa quasi 15 anys:


Proposta de DEPANA per ampliar l'aeroport de Barcelona-El Prat


Proposta de DEPANA per ampliar l'aeroport de Barcelona-El Prat


Informació detallada de la proposta de DEPANA - Proposta d'aeroport pel Baix Llobregat

 

 

 

 

PUJAR ADALT

Valid HTML 4.01 Transitional