L'A.V.V. de GAVÀ MAR

Declaració de principis:

L’Associació de Veïns de Gavà Mar es declara: apolítica, no confessional, i oberta tant a les persones com als diferents problemes que ens puguin afectar. L'Associació està formada per persones individuals, i en la qual hi té cabuda tota persona de bona fe, sense discriminació de raça, religió, ni ocupació, sempre i quan no utilitzi l’A. de V. per a la seva promoció personal en perjudici de l’entitat. Exemples :

Apolítica: L’Associació de Veïns es defineix com apolítica, però hi poden pertànyer persones que es dediquen a la política sense que importi el càrrec que tinguin, sempre que ho facin a títol individual, protegeixin la confidencialitat i no promoguin la influència partidista.

No confessional: A l’Associació de Veïns hi tenen cabuda totes les creences, que respectin la llibertat, si un col·lectiu ampli requereix un centre de culte, el fet de l’aconfessionalitat, no impedeix que s’hi doni suport, si aquest és el desig d’un ampli col·lectiu del barri.


Problemes individuals: Malgrat els pocs recursos humans de què disposem, i estant orientats cap a problemes col·lectius, no haurien de descartar-se, aquells que poguessin afectar els nostres veïns i trobar vies per poder-los solucionar.

Suport a altres col·lectius i ONG: Com a centre d’opinió, l’A. de V. podrà manifestar-se lliurement a favor d'aquells col·lectius que defensen una causa justa, encara que aquesta no tingui relació amb la problemàtica del barri.

Estatuts de l'AVV de Gavà Mar

  Imatge del monument de La Vela de Gavā Mar

Associació de veïns de Gavà Mar
c/. Tellinaires, 55 Centre Cívic
08850 – Gavà Mar

 

Email: av@gavamar.com
Telf: 93 633 05 58
NIF: G-61239380

 

Afiliats a :

Confederació d'associacions de veïns de Catalunya

Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya

 

Federaciķ d'associacions de veīns del Baix Llobregat

Federació Comarcal d'Associacions de veïns del Baix Llobregat http://www.confavc.org/favbaix

 

MISSIÓ

 

L'Associació de Veïns de Gavà Mar té com a missió, aconseguir l’harmonia al barri, tant de les persones residents, les que treballen i les que el visiten buscant i proposant solucions, en primer lloc; a l'Ajuntament de la nostra ciutat o a les diferentes institucions i organismes per tal de solucionar o evitar els problemes de caràcter general que afectin o puguin afectar el barri.

 

OBJECTIUS

  • Implementar una organitzacio de tipus empresarial, no retribuïda.
  • Potenciar les diferentes comissions.
  • Inventariar les necesitats del barri i fer propostes per tal de solucionar-les.
  • Crear conciència de barri, per tant, participar en les activitats que lA potenciïn.
  • Fer totes les gestions que calguin perquè la construcció de la tercera pista de l’Aeroport no incideixi negativament en el barri.
  • Vetllar pel medi ambient.
  • Incrementar el número de socis i mantenir el barri informat.

 

SOCIS

Serveis: Per a aquest període volem individualitzar els socis, ja que fins ara s'associaven per comunitats de veïns. Això ens permatrà una millora en la informació, així com ser un col·lectiu més gran que ens permeti oferir als socis avantatges, tant en forma de serveis com de compres i activitats lúdiques.

Informació: La informació i servei al soci i als veïns és la base de la nostra existència, i esperem potenciar-la quan disposem d’un espai al Centre Cívic, on establirem un servei d'informació.

Butlletí: A finals del 2002 vam publicar i difondre el primer butlletí informatiu, en el qual es va publicar una enquesta, que va tenir una resposta molt alta.

Pàgina web. La pàgina hauria de tenir lligams amb les webs d'altres entitats, així com amb l’Ajuntament,...

Correu electrònic: serà la nostra eina preferida de comunicació.

 

INSTITUCIONS

 

Per tal d’accelerar i coordinar la nostra activitat, preveiem la possibilitat de tenir un interlocutor únic per part de l’ajuntament. Tenint en compte que, els problemes que ens afecten, afecten a la nostra ciutat, creiem que és l’Ajuntament qui hauria de fer les gestions amb las diferents administracions que tenen la capacitat resolutòria del problema, tal com s'està fent actualment amb AENA.

 

VALORACIÓ DEL BARRI (Any 2003)

 

Gavà Mar, podríem dir que és un dels barris més joves de la nostra ciutat, ja que si bé les primeres construccions daten de finals del 60, considerem que la major part dels habitatges eren de segona residència, i podríem datar a mitjans dels anys noranta quan el percentatge entre habitatges de primera i segona residència s’equilibra.

Actualment, després de la urbanització dels terrenys ocupats pels càmpings, el nombre de habitatges de primera residència és majoritari, encara que queda pendent l’empadronament de molts veïns.

Urbanísticament, pensem que el barri està molt ben estructurat, amb un equilibri entre la zona verda i l'edificada; construccions correctes, un passeig marítim modèlic encara, que està pendent d’unió les dues parts i la continuïtat fins a Llevant Mar, uns vials de nova construcció ben dissenyats i en bon estat, encara que en alguns hi ha un clavegueram deficient que fa que s’inundin quan plou.

Els vials mes vells, però, tenen carències tant en la conservació de l'asfaltat com en la il·luminació i el manteniment.

 

El tema del medi ambiental, està gravat per la riera dels Canyars, la qual necessita una actuació immediata. La neteja de les platges i el passeig, als mesos d’hivern, és deficient. També caldria un programa de manteniment dels boscos de pins d’ambdòs costats de l’autovia.

La seguretat, si bé es detecten casos de robatoris, estan en la mateixa línia que els estàndards actuals, encara que es podria millorar amb la presència permanent de la Policia Local durant tot l'any i no només a l'estiu

 

Cal mencionar també dos punts negres en quant a accidents de trànsit: El gual de l’avinguda d’Europa amb la riera dels Canyars i l'autovia (diversos accidents provocats perquè el camió de recollida de deixalles, para i ocupa part de la calçada).

Culturalment, pel fet de ser un barri nou, no hi ha encara cap proposta cultural.

Esplai i lleure, està cobert suficientment , gràcies a l’estructura de la zona: platges, passejos, discoteca, hípiques, pistes de tennis, club marítim, zona esportiva de can Torelló, restauració. Potser hi manca una piscina i un gimnàs públics.

Quant a activitats, cel·lebrem: La festa del barri i diversos actes de les Festes de Sant Pere: havaneres, focs artificials, ball popular. Comerç: el mínim per cobrir les necessitats bàsiques

Transport deficient, caldria anar millorant la freqüència del transport al centre de la ciutat així com a Barcelona.

Educació: Manquen escoles públiques o concertades.

Conclusions: Gavà Mar és un barri modern i exemple d’urbanisme, que integra natura i habitatges , amb una bona situació, malgrat, que sempre, hi ha coses per millorar, començant per adquirir una identitat de barri.

Un dels grans interrogants i motiu de preocupació de tots els veïns és la incidència de l'ampliació de l’aeroport: com afectarà el barri quant a sorolls i seguretat, i també quant a l’increment que pot tenir el trànsit cap a Barcelona.

Els veïns de Gavà Mar no estan convençuts que s’estigui tractant aquest problema amb tota la diligència necessària.
Potser s’espera a que es produeixin els problemes per començar a actuar.

 
 
Valid HTML 4.01 Transitional