Història de Gavà Mar: Llevant Mar (1979)

- encara avui en dia sense acabar de desenvolupar -

Ubicació de Llevant Mar al nord de Gavà Mar


Localització de Llevant Mar (en vermell) dins del terme municipal de Gavà

El sector de "Llevant Mar" està situat al nord de Gavà Mar, molt a prop del terme municipal de Viladecans.

Té una superfície de 117.710 m2 i està delimitat per:


Dunes i pineda de Llevant Mar (nord de Gavà Mar), al fons es veu Bermar Park


Dunes de Llevant Mar (nord de Gavà Mar), a la dreta es veu Gavà Marítima


Pineda de Llevant Mar (nord de Gavà Mar)


Pineda de Llevant Mar (nord de Gavà Mar)


Vista aèria de la zona del pont del Silvi's de Gavà Mar i del sector Llevant Mar de Gavà Mar

 

1. PLA PARCIAL "LA PINEDA" (Any 1962)

2. EL PLA GENERAL METROPOLITÀ (P.G.M.) (Any 1976)

3. PRIMER P.A.U. DE LLEVANT MAR (UNITAT "A" DE LA PINEDA) (Any 1979)

4. SEGON P.A.U. DE LLEVANT MAR (Any 1989)

5. PLA PARCIAL (P.P.) DE LLEVANT MAR (Any 1990)

6. MODIFICACIÓ DEL SEGON P.A.U. DE LLEVANT MAR (Any 1999)

7. P.A.U.M. DE GAVÀ que inclou EL TERCER P.A.U. DE LLEVANT MAR (Any 2004)

8. MODIFICACIÓ DEL TERCER P.A.U DE LLEVANT MAR (Any 2008)

 

 

 

PUJAR ADALT1 - PLA PARCIAL "LA PINEDA" (Any 1962)

 

El Pla Parcial de la Pineda de Gavà és finalment aprovat l'any 1963 i és el que permet el desenvolupament urbanístic i edificador d'àmplies àrees del front costaner de Gavà.

Pròximament, més informació

 

 

PUJAR ADALT2 - EL PLA GENERAL METROPOLITÀ (P.G.M.)

 

El Pla General Metropolità (P.G.M.) de l'any 1976 considera totes les zones consolidades com a sòl urbà, mentre que en altres (com per exemple el sector de Llevant Mar) s'aplica el règim urbanístic del "sòl urbanitzable" i per tant, l'obligació de redactar un nou planejament parcial.

Llevant Mar rep aquest qualificació de "sol urbanitzable" enlloc de "sòl urbà" malgrat estar envoltat de sòls urbans consolidats, i fins i tot tenir vialitat definida.

El sector de Llevant Mar de Gavà Mar té una superfície de 117.370 m2 que segons el Pla General Metropolità (P.G.M.) de l'any 1976 estan qualificats com:

 • Desenvolupament urbà opcional (clau 21): 74.351 m2
 • Xarxa viària bàsica (clau 5): 17.937 m2
 • Parcs i jardins urbans de nova creació (clau 6b): 25.082 m2

Les pinedes de Llevant Mar (Gavà Mar)

 

 

PUJAR ADALT3 - PRIMER P.A.U. DE LLEVANT MAR (UNITAT "A" DE LA PINEDA") (Any 1979)

El 29 de març de 1979, l'Ajuntament de Gavà aprova provisionalment el Programa d'Actuació Urbanística (P.A.U.) de Llevant Mar que en aquell moment es coneixia com "Unitat A de la Pineda" desenvolupant el previst en el Pla General Metropolità (P.G.M.) excepte en el vial que hi havia previst a tocar de la platja.

En les següents imatges es pot veure l'abast d'aquest P.A.U. i clicant sobre elles, el plànol més detallat. Es pot veure com estan a tocar del pla, per la part esquerra, Les Marines i per la part dreta-superior, Bermar Park i per la part dreta-inferior, Gavà Marítima.

Plànol del P.A.U. de Llevant Mar (Parcel·la A de la Pineda) (Gavà Mar) (1979)

Plànol del P.A.U. de Llevant Mar (Parcel·la A de la Pineda) (Gavà Mar) (1979)

 

Es preveuen els següents usos:

 • Privat
  • Vivenda: unifamiliar i plurifamiliar
  • Residencial
  • Comercial (compatible, en planta baixa, amb els de vivenda i residencial
 • Públic
  • Sanitari
  • Religiós i cultural. Aquest darrer compatible, com a privat, en planta baixa amb els de vivenda i residencial
  • Recreatiu
  • Esportiu. Compatible com a privat amb les limitacions establertes a les normes urbanístiques.

El mínim de sòl de domini públic de cessió obligatòria i gratuïta reservat a cadascun dels usos arribarà fins al 58% del sòl (67.193 m2) d'aquesta manera:

 • Vials i estacionaments: 12,6% (14.597 m2)
 • Espais verds: 30% (34.755 m2)
 • Dotacions i equipaments: 15,4% (17.841 m2)

Dins del vial està comprès el pels vianants, que amb una amplada de 5 metres discorre paral·lel a la platja i en el que es deixarà una franja paral·lela adossada amb un mínim de 7,5 metres d'amplada per arribar fins a l'amplada prevista en el seu dia en el Pla General Metropolità (P.G.M.).

Aplicant el coeficient d'edificabilitat bruta màxima de 0,25, el programa permet una edificabilitat màxima de 18.406 m2.

L'execució del pla parcial d'ordenació serà el de compensació.

Aquest és el document complet amb la informació d'aquest P.A.U.

Programa d'Actuació Urbanística (PAU) de Llevant Mar (Gavà Mar) (29 de març de 1979) - P.A.U. de Llevant Mar (29 Març 1979)

 

 

El 12 de novembre de 1979, la Comissió d'Urbanisme de Barcelona suspèn l'aprovació d'aquest P.A.U. fins que l'Ajuntament de Gavà faci unes petites modificacions:

Suspensió per part de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona del P.A.U. de Llevant Mar fins que l'Ajuntament de Gavà arregli uns petits errors (12 de Novembre de 1979)- Suspensió aprovació P.A.U. de Llevant Mar (12 Novembre 1979)

 

 

El 12 de març de 1980, els tècnics de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona acrediten que l'Ajuntament de Gavà ha solucionat els problemes detectats.

Acreditació per part dels tècnics de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona que l'Ajuntament de Gavà ha arreglat els petits errors del P.A.U. de Llevant Mar (12 de Març de 1980) - Tècnics acrediten P.A.U. de Llevant Mar (12 Març 1980)

 

 

El 29 de maig de 1980, la Comissió d'Urbanisme de Barcelona aprova definitivament aquest PAU de Llevant Mar i l'acord es publica al Butlletí Oficial de la Província (B.O.P.) el 25 de juliol de 1980.

 

 

 

PUJAR ADALT4 - SEGON P.A.U. DE LLEVANT MAR (Any 1989)

 

El 26 de març de 1987, la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Gavà sol·licita a la Corporació Metropolitana de Barcelona (C.M.B.) que es formuli el Programa d'Actuació Urbanística (P.A.U.) i el Pla Parcial (P.P.) del sector Llevant Mar de Gavà Mar (conegut anteriorment com Unitat "A" de la Pineda).

El Direcció General d'Urbanisme de la CMB atén la sol·licitud de l'Ajuntament de Gavà i redacta tant el P.A.U. com el P.P. de manera independent, en paral·lel, aprovant-se inicialment el 7 de juny de 1987 i definitivament l'octubre de 1987.

Posteriorment, la Demarcació de Costes de Catalunya dependent del Ministeri d'Obres Públiques (M.O.P.U.) envia un nou informe complementant un informe que prèviament havia emès el 7 d'agost de 1987 essent desfavorable. Malgrat que l'informe de la Direcció General de Ports i Costes de la Generalitat era favorable i que el projecte actual del P.A.U. i del P.P. són molt més respectuosos amb la zona de domini públic del pla de l'any 1980, el M.O.P.U. emet un informe desfavorable que impossibilita l'executivitat de l'acord aprovat a la C.M.B.

 

El 28 de juliol de 1988 s'aprova la Llei de Costes que augmenta les servituds de protecció del domini públic marítimo-terrestre, passant d'una franja de servitud de l'edificació de 20 metres (de la Llei de Costes de 1969) a una servitud de 100 metres.

Aquest canvi fa que tant el P.A.U. com el P.P. redactats hagin d'adequar-se al nou marc legal, resultant indispensable una nova aprovació inicial d'ambdós documents com a conseqüència de la diferent ordenació volumètrica resultant, del nou tractament del passeig marítim per als vianants i sobretot, de la situació de fora d'ordenació en que aquesta Llei deixa a les edificacions existents dins de la franja de 100 metres que en l'anterior pla eren recollides i respectades.

 

El gener de 1989 (10 anys després de l'aprovació de l'anterior P.A.U.), l'Ajuntament de Gavà redacta el nou Programa d'Actuació Urbanística (P.A.U.) del sector Llevant Mar que inicialment aprova el ple de l'Ajuntament de Gavà el 23 de febrer de 1989 i que el mateix ple de l'Ajuntament de Gavà aprova provisionalment el 28 de setembre de 1989, les seves principals característiques són les següents:

L'Ajuntament de Gavà proposa que no s'opti pel sistema de compensació sinó pel sistema de Cooperació i en el seu cas, d'expropiació.

L'anterior P.A.U. permetia una edificabilitat màxima de 18.406 m2, però el fet d'haver-hi construït els apartaments "Ibiza" al final del carrer Begur amb un sostre total edificat de 3.741 m2 entre planta baixa i tres pisos cal que aquests siguin legalitzats i que, per tant, es redueixi fins a 14.665 m2 el màxim de sostre edificable de nova planta.

En les següents imatges es pot veure l'abast d'aquest P.A.U. i clicant es pot veure el plànol de manera més detallada.

 

Les principals diferències amb el P.A.U. anterior són les següents:

 • S'han modificat les ubicacions de les dotacions públiques i de les zones edificables
 • Apareix un nou tram del carrer Tellinaires entre el carrer de L'Escala i el carrer de Pals (però, no entre el carrer Begur i el carrer de Pals).
 • Apareix dibuixada la nova servitud de protecció de 100 metres.


Plànol del P.A.U. de Llevant Mar (Gavà Mar) (1989)


Plànol del P.A.U. de Llevant Mar (Gavà Mar) (1989)


Els nous càlculs obtenen els següent resultats de mínim de sòl de domini públic de cessió obligatòria i gratuïta reservat a cadascun dels usos arribarà fins al 58% del sòl (60.376 m2) d'aquesta manera:

 • Vials i estacionaments: 12,6% (13.116 m2)
 • Espais verds: 30% (31.229 m2)
 • Dotacions i equipaments: 15,4% (16.031 m2)

Aplicant el coeficient d'edificabilitat bruta màxima de 0,25, el programa permet una edificabilitat màxima de 26.024 m2, bastant superior als 18.406 m2 del P.A.U. anterior

Es fixa un màxim de 260 habitatges sobre tot el sector del planejament, l'habitatge en cap cas podrà ésser inferior als 70 m2 de superfície útil.

En el supòsit d'ús residencial-hoteler (incloent-hi la possibilitat d'apart hotel), s'estableix com unitat mínima la de 10.000 m2 (corresponents a la totalitat del complex hoteler i instal·lacions annexes), per tant, quedarien només 16.024 m2 per construir habitatges i com que haurien de seguir tenint 70m2 de superfície útil, la xifra màxima seria de 160.

Els usos permesos són els mateixos que els de l'anterior P.A.U.

Aquest és el document complet amb la informació d'aquest P.A.U.

Programa d'Actuació Urbanística (PAU) de Llevant Mar (Gavà Mar) (28 de Setembre de 1989) - P.A.U. de Llevant Mar (28 Setembre 1989)

 

 

El 24 de gener de 1990, la Comissió d'Urbanisme de Barcelona (ara ja gestionada pel Departament de Política Territorial de la Generalitat de Catalunya) aprova el P.A.U. de Llevant Mar vist l'informe favorable de la "Direcció General de Ports i Costes del Ministeri d'Obres Públiques (M.O.P.U.)".

Aprovació per part de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona del P.A.U. Llevant Mar (Gavà Mar) (24 de Gener de 1980) - Aprovació P.A.U. de Llevant Mar (24 Gener 1990)

 

 

 

PUJAR ADALT5 - PLA PARCIAL (P.P.) DE LLEVANT MAR (Any 1990)

 

Properament, tota la informació

 

 

 

PUJAR ADALT6 - MODIFICACIÓ DEL SEGON P.A.U. DE LLEVANT MAR (Any 1999)

 

El 17 de juliol de 1998, l'Ajuntament de Gavà signa un conveni amb els propietaris del sector "Llevant Mar" amb l'objectiu de redactar la modificació tant del Programa d'Actuació Urbanística (P.A.U.) com del Pla Parcial (P.P.)

 

L'11 de febrer de 1999, la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Gavà aprova inicialment la "Modificació del Programa d'Actuació Urbanística (P.A.U.) del sector Llevant Mar" que inclou com modificacions no substancials al P.A.U. original:

 • Les que es desprenen dels informes de la Junta de Sanejament
 • Les que es desprenen dels informes de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya
 • Correccions d'ofici establertes a l'informe tècnic
 • Modificacions dels usos admesos de caràcter privat amb la inclusió, entre els usos residencials, l'ús hoteler

 

 

A aquesta aprovació s'hi presenten diverses al·legacions de diferents societats, així com de les comunitats de propietaris properes (Bermar Park, Les Marines i Apartaments Ibiza).

Extracte de l'acta de la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Gavà on s'aprovà inicialment la modificació del PAU del sector Llevant Mar (11 de Febrer de 1999) - Extracte de l'acta de la Comissió de Govern (11 Febrer 1999)

 

En la següent imatge es veu l'abast del nou P.A.U. (clicant sobre ella, es pot veure el plànol de manera més detallada). Les principals diferències sobre el P.A.U. anterior són:

 • El carrer Tellinaires travessa ara tot Llevant Mar fins el carrer de L'Escala
 • El carrer Pals desapareix tal i com és actualment i en el seu lloc apareixen dos carrers perpendiculars al mar
 • Els apartaments "Ibiza" desapareixen
 • Un dels tres equipaments públics es faria a la pineda queda al costat del pont de l'autovia.
 • Torna a aparèixer un ús "hoteler" aquesta vegada de 5.000 m2


Plànol del P.A.U. de Llevant Mar (Gavà Mar) (1999)

 


Plànol del Pla Parcial de Llevant Mar (Gavà Mar) (1999)

 

 

El 25 de febrer de 1999, la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Gavà aprova requerir als propietaris del sector "Llevant Mar" el pagament del cost dels honoraris per a la redacció del P.A.U. i del P.P. Llevant Mar per un total de 9.884.160 pessetes. (tal i com es va signar en el conveni del 17 de juliol de 1998).

Extracte de l'acta de la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Gavà on s'aprova requerir als propietaris del sector Llevant Mar a pagar els costos dels honoraris per a la redacció del PAUM i del Pla Parcial (25 de Febrer de 1999) - Extracte de l'acta de la Comissió de Govern (25 Febrer 1999)

 

 

El 27 d'abril de 2000, el Ple de l'Ajuntament de Gavà desestima quasi totes les al·legacions presentades i decidia aprovar provisionalment aquesta modificació del P.A.U. Llevant Mar i alhora aprovar el Pla Parcial Llevant Mar.

S'acorda remetre totes dues aprovacions a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva i sol·licitar informes a la Demarcació de Costes de l'Estat a Catalunya i a la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya.

Diego Jiménez (Tinent d'Alcalde d'Urbanisme i Medi Ambient de l'Ajuntament de Gavà) explica en aquest ple que el pla que prové de principis dels anys 90 quan tenia una densitat una mica més baixa i una superfície hotelera de 10.000 m2, que va desaparèixer com conseqüència d'una modificació del planejament el 1998, per no considerar-la necessària en aquells moments, procedint-ne a la substitució de l'ús hoteler per l'ús residencial, mentre que en aquest moment, vistes les necessitats actuals, es produeix un nou ajustament contemplant de nou 5.000 m2 d'ús hoteler en la primera línia de mar.

Extracte de l'acta del ple de l'Ajuntament de Gavà on s'aprovà la modificació del PAU Llevant Mar i el Pla Parcial Llevant Mar (27 d'Abril de 2000) - Extracte de l'acta del Ple de l'Ajuntament de Gavà (27 Abril 2000)

 

 

El 24 de Maig de 2000, el Grup ecologista QUERCUS de Gavà reclama la protecció de les pinedes del litoral de Gavà i que no es construeixi Llevant Mar:

Notícia publicada a la web LAMALLA.CAT sobre la reclamació del grup ecologista QUERCUS per protegir les pinedes del litoral de Gavà (24 de Maig de 2000) - Notícia publica a LAMALLA.CAT (24 Maig 2000)

 

 

El 19 de juliol de 2000, la Comissió d'Urbanisme de Barcelona acorda suspendre la resolució definitiva de la modificació del Pla Parcial Llevant Mar.

 

 

El 21 de desembre de 2000, el Ple de l'Ajuntament de Gavà acorda interposar un recurs contenciós contra aquest acord de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona.

Aquest recurs contenciós de l'Ajuntament de Gavà queda denegat per silenci administratiu (és a dir, la Comissió d'Urbanisme de Barcelona no ha ni contestat).

 

 

El 6 de març de 2002, l'alcalde de Gavà (Dídac Pestaña) signa un Decret d'Alcaldia per formular el requeriment previ al recurs contenciós-administratiu contra la denegació per silenci administratiu de l'aprovació definitiva.

 

 

El 3 de juny de 2002, l'alcalde de Gavà (Dídac Pestaña) signa un nou Decret d'Alcaldia per interposar el recurs contenciós-administratiu contra la denegació per silenci administratiu de l'aprovació definitiva.

 

 

El 25 de juny de 2002, el Ple de l'Ajuntament de Gavà aprova amb els únic vots del PSC de Gavà ratificar els Decrets d'alcaldia per presentar el recurs contenciós-administratiu contra la denegació per silenci administratiu de l'aprovació definitiva:

Extracte de l'acta del ple de l'Ajuntament de Gavà on s'aprovà la presentació per part de l'Ajuntament de Gavà d'un recurs contenciós administratiu contra la denegació per silenci administratiu de l'aprovació definitiva del pla parcial Llevant Mar (25 de Juny de 2002) - Extracte de l'acta del Ple de l'Ajuntament de Gavà (25 Juny 2002)

 

 

Paral·lelament, el 14 de març de 2002, el Departament de Política Territorial de la Generalitat de Catalunya demana a la DGAC (Direcció General d'Aviació Civil) un informe sobre la modificació del pla parcial de Llevant Mar:

Petició del Departament de Política Territorial de la Generalitat de Catalunya a la Direcció General d'Aviació Civil (DGAC) perquè emeti informe sobre Llevant Mar (Gavà Mar) (12 de Març de 2002) - Petició d'informe a la DGAC (12 Març 2002)

 

 

El maig de 2002, la DGAC informa desfavorablement sobre les construccions per usos residencials o dotacionals educatius o sanitaris que figuren en el planejament del sector Llevant Mar:

Informe desfavorable de la DGAC (Direcció General d'Aviació Civil) sobre el pla de Llevant Mar a Gavà Mar (Maig de 2002) - Primer informe de la DGAC sobre Llevant Mar (Maig de 2002)

 

 

 

PUJAR ADALT7 - P.A.U.M. DE GAVÀ que inclou EL TERCER P.A.U. DE LLEVANT MAR (Any 2004)

P.A.U.M. són les sigles del "Programa d'Actuació Urbanística Municipal", un document urbanístic que explica els plans d'urbanisme que cada ajuntament preveu que portarà a terme durant els següents sis anys. El P.A.U.M. dissenyat per l'Ajuntament de Gavà l'any 2004 inclou un tercer P.A.U. del sector "Llevant Mar" de Gavà Mar.

 

El 26 de febrer de 2004 es produeix al ple de l'Ajuntament de Gavà la discussió sobre el nou P.A.U.M. de Gavà que inclou el pla de Llevant Mar. El P.A.U.M s'aprova inicialment amb els únics vots del PSC de Gavà i d'ICV de Gavà (que en aquella legislatura s'havia presentat a les eleccions separadament d'EUiA de Gavà):

Extracte de l'acta del ple de l'Ajuntament de Gavà on s'aprova inicialment el P.A.U.M. de Gavà que inclou el pla de "Llevant Mar" (26 de Febrer de 2004) - Extracte de l'acta del Ple de l'Ajuntament de Gavà (26 Febrer 2004)

 

 

A aquest P.A.U.M. ERC de Gavà hi havia presentat unes esmenes que demanaven, entre altres coses, l'eliminació del pla de "Llevant Mar":

Esmenes d'ERC de Gavà al PAUM de l'Ajuntament de Gavà demanant la supressió del pla de Llevant Mar (25 de Febrer de 2004) - Esmenes d'ERC de Gavà al P.A.U.M. (25 Febrer 2004)

 

 

El 12 de maig de 2004, ERC de Gavà presenta al·legacions a aquest P.A.U.M. de Gavà que inclou el pla de Llevant Mar demanant la seva eliminació pels següents principals motius:

 • L'impacte de l'empremta sonora de l'aeroport del Prat sobre aquesta zona de Gavà Mar
 • El fet que de les vivendes previstes, no n'hi hagi cap de protecció oficial.

Al·legacions d'ERC de Gavà al pla de Llevant Mar inclòs en el PAUM de Gavà (12 de Maig de 2004) - Al·legacions d'ERC de Gavà al pla de Llevant Mar (12 Maig 2004)

 

 

El juliol de 2004, la Diputació de Barcelona publica els mapes d'una auditoria ambiental de Gavà i n'inclou un de Llevant Mar:

Plànol de Llevant Mar inclòs en la auditoria ambiental de Gavà feta per la Diputació de Barcelona (2004)

 

 

El novembre de 2004, l'Ajuntament de Gavà fa pública la nova programació de Llevant Mar dins del P.A.U.M. de Gavà:

Programació de Llevant Mar (Extracte del PAUM de Gavà) (Novembre de 2004) - Programació de Llevant Mar (P.A.U.M. de Gavà)

Segons aquesta programació, la superfície total del sector és de 117.710 m2, dels que es desenvoluparan:

 • Sostre residencial : 23.672 m2 per a 237 habitatges lliures (cap de protegit)
 • Sostre hoteler : 5.000 m2
 • Equipaments: 18.253 m2
 • Zona verda: 37.666 m2

 

Paral·lelament, el 4 de juny de 2004, l'Ajuntament de Gavà demana a la DGAC (Direcció General d'Aviació Civil) que emeti un nou informe sobre Llevant Mar, tenint en compte les empremtes sonores de l'aeroport de Barcelona-El Prat aprovades per la CSAAB una vegada constatat que no afecten a Llevant Mar:

Petició de l'Ajuntament de Gavà a la Direcció General d'Aviació Civil (DGAC) perquè emeti informe sobre Llevant Mar (Gavà Mar) tenint en compte les empremtes sonores aprovades per la CSAAB (8 de Juny de 2004) - Petició d'informe a la DGAC (8 de Juny de 2004)

 

 

El juliol de 2004, la DGAC informa que donat l'emplaçament del sector, qualsevol que sigui l'ús que es plantegi, les construccions hauran d'estar convenientment insonoritzades per complir els nivells d'immissió establerts en la norma NBE CA-88. Igualment, convindria que s'inscrigués en el corresponent registre l'afecció sonora en els següents termes:

Aquesta finca es troba en una zona sotmesa a nivell d'afecció sonora produïda pel sobrevol d'aeronaus, procedents de les sortides i/o arribades de l'aeroport de Barcelona, de fins a Leq dia = 60dB(A) (nivell sonor continu expressat en decibels escala A, corresponent a la mateixa quantitat d'energia que el soroll real variable considerat, en un punt determinat, durant tot el període diürn o nocturn

Informe de la DGAC (Direcció General d'Aviació Civil) sobre el pla de Llevant Mar a Gavà Mar (Juliol de 2004) - Segon informe de la DGAC sobre Llevant Mar (Juliol de 2004)

 

 

L'any 2007, el Despatx d'Arquitectura Factoría UDA enllesteix el projecte de la zona Hotelera de Llevant Mar dissenyant 2 hotels:

Projecte de l'Estudi d'Arquitectura FACTORIA UDA per a la construcció de dos hotels a Llevant Mar (Gavà Mar) (Any 2007)

Detalls del projecte de l'Estudi d'Arquitectura FACTORIA UDA per a la construcció de dos hotels a Llevant Mar (Gavà Mar) (Any 2007)

Més detalls del projecte de l'Estudi d'Arquitectura FACTORIA UDA per a la construcció de dos hotels a Llevant Mar (Gavà Mar) (Any 2007)

 

 

 

PUJAR ADALT8 - MODIFICACIÓ DEL TERCER P.A.U. DE LLEVANT MAR (Any 2008)

 

El 14 de juliol de 2008, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Gavà (el que antigament es coneixia com a Comissió de Govern) aprova el P.A.U. de Llevant Mar incorporant-hi les prescripcions de l'informe de la DGAC (Direcció General d'Aviació Civil):

Extracte de l'acta de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Gavà on es dóna conformitat al text rectificat de la modificació del PAU de Llevant Mar (Gavà Mar) incorporant les prescripcions de la Direcció General d'Aviació Civil (14 de Juliol de 2008)

 

 

El 18 de juliol de 2008, ICV de Gavà i EUiA de Gavà (integrants de l'equip de Govern Municipal de l'Ajuntament de Gavà juntament amb el PSC de Gavà) publiquen a la seva pàgina web la següent notícia per la qual es posicionen contràriament a la urbanització de Llevant Mar:

Notícia publicada a la web d'EUiA de Gavà sobre el posicionament d'ICV-EUiA de Gavà contra la urbanització de Llevant Mar (18 de Juliol de 2008)

 

El diari EL PUNT publica la següent notícia sobre aquest posicionament:

Notícia publicada al diari EL PUNT sobre l'oposició d'ICV-EUiA de Gavà al pla de "Llevant Mar" a Gavà Mar per la seva proximitat a l'aeroport del Prat (19 de Juliol de 2008)

 

 

El 19 de juliol de 2008, ERC de Gavà publica la següent nota de premsa anunciant que impugnaran la urbanització de Llevant Mar a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona pels següents motius:

 • Vulneració de la reglamentació anti-sorolls
 • Cap dels 237 habitatges previstos és protegit vulnerant la Llei d'Urbanisme
 • Es malmetrà la última pineda litoral verge del municipi, vulnerant la directiva europea 'Hàbitat'

Nota de premsa d'ERC de Gavà contrària a la urbanització de Llevant Mar (19 de Juliol de 2008) - Nota de premsa contrària a Llevant Mar (19 Juliol 2008)

A més, critiquen que en el Programa d'Actuació Municipal (P.A.M.) que es va aprovar el 13 de maig de 2008 no estava prevista aquesta urbanització. El diari EL PUNT publica la següent notícia:

Notícia publicada al diari EL PUNT sobre l'anunci d'ERC de Gavà de la impugnació del pla de "Llevant Mar" a Gavà Mar per la seva proximitat a l'aeroport del Prat (23 de Juliol de 2008)

 

 

El 27 de Juliol de 2008, el diari EL PUNT publica una entrevista a l'alcalde de Gavà, Joaquim Balsera, on en diverses respostes fa referència al planejament de "Llevant Mar":

Extracte de l'entrevista a l'alcalde de Gavà (Joaquim Balsera) publicada al diari EL PUNT el 27 de juliol de 2008

 

 

El 28 de juliol de 2008, ERC de Gavà compleix la seva promesa i impugna davant el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat el Pla "Llevant Mar":

Impugnació del pla de "Llevant Mar" realitzada per ERC de Gavà (28 de Juliol de 2008) - Impugnació del pla Llevant Mar (28 Juliol 2008)

 

 

El número 60 de la publicació L'ERAMPRUNYÀ(Agost 2008) informa de l'estat de la tramitació del pla de Llevant Mar:

Notícia publicada al número 60 de la publicació L'ERAMPRUNYÀ (Agost 2008) sobre l'aprovació del pla de "Llevant Mar" a Gavà Mar per part de l'Ajuntament de Gavà

 

 

El 31 d'agost de 2008, el diari AVUI publica el següent reportatge sobre l'aprovació del projecte de Llevant Mar (clicar a sobre per veure'l ampliat):

Notícia publicada al diari AVUI sobre la pròxima construcció de 237 vivendes a Llevant Mar (Gavà Mar)

 

 

El 15 de setembre de 2008, el diari AVUI publica el següent reportatge sobre l'ús actual de les pinedes de Llevant Mar:

Notícia publicada al diari AVUI sobre l'ús actual de les pinedes de Llevant Mar (Gavà Mar) (15 de Setembre de 2008)

 

 

El 17 de setembre de 2008, ERC de Gavà exposa per escrit a l'Ajuntament de Gavà que l'empresa NARGAM ha presentat un recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra els acords de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona de 24 de gener de 1990 d'aprovar el Programa d'Actuació Urbanística (P.A.U.) i el Pla Parcial (P.P.) de Llevant Mar. Pregunten si l'Ajuntament de Gavà s'ha personat en aquesta causa i per quina raó.

Pregunta per escrit d'ERC de Gavà a l'Ajuntament de Gavà sobre el recurs de l'empresa NARGAM a Llevant Mar (17 de setembre de 2008) - Pregunta per escrit (17 Setembre 2008)

 

 

El 16 d'octubre de 2008, Ecologistes en Acció realitza un acte de protesta a Llevant Mar dins de la seva campanya "Banderes Negres" per denunciar l'estat del litoral mediterrani de l'Estat espanyol, plantant una bandera negra a la platja de Gavà Mar i desplegant una gran pancarta on s'hi podia llegir: "Salvem les nostres costes".

Acció de protesta d'Ecologistes en Acció a Llevant Mar (16 d'octubre de 2008) Acció de protesta d'Ecologistes en Acció a Llevant Mar (16 d'octubre de 2008)

Informació publicada a la web d'Ecologistes en acció sobre l'acció de Protesta realitzada a Llevant Mar (Gavà Mar) (16 d'octubre de 2008) - Informació sobre l'acció a Llevant Mar (16 octubre 2008)


Notícia publicada al setmanari de comunicació LA DIRECTA sobre l'acció de protesta d'Ecologistes en Acció a Llevant Mar (Gavà Mar) (5 de Novembre de 2008)

 

 

El 17 d'octubre de 2008, el diari El Periódico publica la següent foto-notícia sobre l'acció de protesta contra Llevant Mar d'Ecologistes en Acció :

Foto-notícia publicada a EL PERIÓDICO sobre l'acció de protesta d'Ecologistes en Acció a Llevant Mar (Gavà Mar) (17 d'Octubre de 2008)

 

 

El mateix mes d'octubre de 2008 comprovem com el grup immobiliari VIOCA anuncia a la pàgina web les promocions futures que desenvoluparà a Llevant Mar:

Extracte de la pàgina web del grup immobiliari VIOCA on anuncia les promocions futures que duran a terme a Llevant Mar (Octubre de 2008)

 

 

El 29 de desembre de 2008, ERC de Gavà exposa per escrit a l'Ajuntament de Gavà que en una factura ordinària aprovada per la Junta de Govern Local hi figura com a destinatari una procuradoria per una provisió de fons per un contenciós amb l'empresa Nargam S.A. Pregunten quin és el motiu d'aquest contenciós.

Pregunta per escrit d'ERC de Gavà a l'Ajuntament de Gavà sobre una factura d'una procuradoria que podria ser del contenciós presentat per l'empresa Nargam sobre Llevant Mar (29 de desembre de 2008) - Pregunta per escrit (29 Desembre 2008)

 

 

El número 73 de la publicació L'ERAMPRUNYÀ (Setembre 2009) informa que Ecologistes en Acció ha presentat el seu informe 'Banderes Negres 2009' i ha tornat a incloure el pla de Llevant Mar:

Notícia publicada al número 73 de la publicació L'ERAMPRUNYÀ (Setembre 2009) sobre la presentació de l'informe 'Banderes Negres 2009' per part d'Ecologistes en Acció on s'hi inclou el pla de Llevant Mar a Gavà Mar

 

 

Finalment, el 9 de desembre de 2009, el Departament de Política Territorial de la Generalitat de Catalunya aprova definitivament la modificació del PAU de Llevant Mar:

Aprovació definitiva del PAU de Llevant Mar (Gavà Mar) per part del Departament de Política Territorial de la Generalitat de Catalunya (9 de Desembre de 2009) - Aprovació definitiva del PAU Llevant Mar (9 Desembre 2009)

 

 

El març de 2010, descobrim el nou portal de la Societat Catalana d'Ordenació del Territori que inclou la següent informació i fotografies sobre Llevant Mar:

Informació sobre Llevant Mar (Gavà Mar) publicada a la web de la Societat Catalana d'Ordenació del Territori (Març 2010)

Fotografia de la zona per on anirà el nou passeig marítim del sector Llevant Mar de Gavà Mar publicada a la web de la Societat Catalana d'Ordenació del Territori, es pot veure un avió que s'ha enlairat per la tercera pista de l'aeroport de Barcelona en configuració oest (Març 2010)

Fotografia de les pinedes del sector Llevant Mar de Gavà Mar publicada a la web de la Societat Catalana d'Ordenació del Territori (Març 2010), es pot veure l'edifici 'Bermar Park'

 

 

El 3 de març de 2010, el diari AVUI publica el següent reportatge explicant que les obres del sector de Llevant Mar s'iniciaran després de l'estiu del 2010 i que el primer edifici que s'aixecarà serà l'hotel de 5 estrelles:

Notícia publicada al diari AVUI informant de l'inici de les obres del sector de Llevant Mar (Gavà Mar) després de l'estiu del 2010 (3 de Març de 2010)

 

 

El 15 de juliol de 2010, el DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) publica un anunci del TSJC (Tribunal Superior de Justícia de Catalunya) pel que s'admet a tràmit un recurs interposat pel Ministeri de Foment contra l'aprovació definitiva de la modificació del Pla Parcial de Llevant Mar.

Anunci del 30 de juny de 2010 del TSJC publicat al DOGC del 15 de juliol de 2010 pel que s'admet a tràmit el recurs del Ministeri de Foment a l'aprovació definitiva del Pla Parcial del sector Llevant Mar de Gavà Mar

 

 

El 22 de juliol de 2010, ERC de Gavà pregunta en el Ple de l'Ajuntament de Gavà sobre aquest recurs del Ministeri de Foment. La resposta de l'Equip de Govern és la següent:

Resposta de l'Equip de Govern de l'Ajuntament de Gavà al prec d'ERC sobre el recurs interposat pel Ministeri de Foment al planejament de Llevant Mar (22 de Juliol 2010)

 

 

El 7 d'agost de 2010, el diari EL PUNT publica la següent notícia sobre aquest recurs:

Notícia publicada al diari EL PUNT sobre el recurs del Ministeri de Foment cotnra l'aprovació de Llevant Mar a Gavà Mar (7 Agost 2010)

 

 

El 20 de Setembre de 2010, el DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) publica un anunci del TSJC (Tribunal Superior de Justícia de Catalunya) pel que s'admet a tràmit un segon recurs interposat per La Comunitat de Propietaris 'Apartamentos Ibiza' contra l'aprovació definitiva de la modificació del Pla Parcial de Llevant Mar.

Anunci del 9 de Setembre de 2010 del TSJC publicat al DOGC del 20 de setembre de 2010 pel que s'admet a tràmit el recurs de la Comunitat de propietaris dels 'Apartamentos Ibiza' a l'aprovació definitiva del Pla Parcial del sector Llevant Mar de Gavà Mar

 

 

L'11 de Gener de 2011, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Gavà aprova inicialment el projecte d'urbanització de Llevant Mar redactat per AGA Enginyeria i promogut per Vivendes Casado, seguint endavant amb el desenvolupament d'aquesta zona de Gavà Mar malgrat els recursos pendents:

Extracte de l'acta de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Gavà on s'aprova inicialment el projecte d'urbanització de Llevant Mar (Gavà Mar) redactat per AGA Enginyeria i promogut per Vivendes Casado (11 de Gener de 2011)

 

 

A principis de Març de 2011, el Ministeri de Foment després d'analitzar els mapes de les servituds acústiques aprovats per a l'aeroport de Barcelona-El Prat, decideix retirar el recurs que havia interposat una vegada queda comprovat que Llevant Mar queda fora de les servituds acústiques de l'aeroport:

Servituds acústiques de l'aeroport de Barcelona-El Prat aprovades per la Comissió Mixta (Octubre 2010)

 

 

El 22 de Març de 2011, les entitats ecologistes: DEPANA, Les Agulles i Quercus així com les formacions polítiques: ICV de Gavà i ERC de Gavà fan públic un comunicat oposant-se al projecte d'urbanització de Llevant Mar.

Nota de premsa de DEPANA, Les Agulles, Quercus, ICV i ERC de Gavà contra el projecte urbanístic de Llevant Mar (22 de Març de 2011)
Nota de premsa (22 Març 2011)


Argumenten que Llevant Mar és un sector d'11 hectàrees situat en la primera línia de mar de la costa de Gavà, molt proper a l'espai natural de l'estany de la Murtra i de l'aeroport del Prat. Afirmen que aquesta és l'última pineda litoral amb un sistema dunar integral existent al municipi de Gavà, i una de les poques pinedes d'aquest tipus que encara es conserven al litoral català. Per aquest motiu, aquest hàbitat ha estat considerat com d'interès prioritari per la Unió Europea.

Exposen que fa dos anys, l'Ajuntament de Gavà ja va aprovar el Pla Parcial de Llevant Mar sense incloure un estudi d'impacte ambiental. Ara, aprova el projecte d'urbanització de manera precipitada, per pressions dels promotors, sense tenir en compte cap consideració mediambiental ni de protecció dels veïns de Gavà Mar en relació a la contaminació acústica produïda pels avions que diàriament sobrevolen el barri.


Des d'ERC de Gavà ens fan arribar el text complet d'aquestes al·legacions:

Al·legacions presentades per ERC de Gavà al projecte urbanístic de Llevant Mar (2 de Març de 2011) - Al·legacions al projecte urbanístic de Llevant Mar (2 Març 2011)

 

 

El 27 de Setembre de 2011, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Gavà aprova inicialment els estatuts i les bases d'actuació de la Junta de compensació del sector de Llevant Mar:

Aprovació inicial dels estatuts i de les bases d'actuació de la Junta de Compensació del sector de Llevant Mar per part de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Gavà (27 Setembre 2011)

 

 

El 13 de Desembre de 2011, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Gavà aprova definitivament els estatuts i les bases d'actuació de la Junta de compensació del sector de Llevant Mar i requereix que es constitueixi:

Aprovació definitiva dels estatuts i de les bases d'actuació de la Junta de Compensació del sector de Llevant Mar per part de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Gavà (13 Desembre 2011)