Per quč aquesta tercera pista de l'aeroport de Barcelona-El Prat?

 

Tornar al menú principal de la secció TERCERA PISTA CAPÍTOL 11 - LA CONSTITUCIÓ DE LA CSAAB

11) L'òrgan que decidirà la configuració preferent de l'aeroport, les rutes aèries, ... serà a partir del març de 2002, la Comissió de Seguiment Ambiental de les Obres del Pla Barcelona, més coneguda com CSAAB.

A) Per què es crea la CSAAB?

B) Com es crea la CSAAB ?

C) Com es regula oficialment la CSAAB ?

D) Quines competències té la CSAAB ?

E) Quina és la composició de la CSAAB ?

F) Quin és el règim de funcionament de la CSAAB ?

G) Visió des de Gavà Mar:

-Veïns exclosos, conseqüències greus
- Fragmentació totalment interessada de la part catalana
- Incongruències en la composició
- Un front estatal guanya les votacions sense cap tipus de problema

 

 

A) PER QUÈ ES CREA LA CSAAB ?

Una de les condicions que imposa la Declaració d'Impacte Ambiental (D.I.A.) per a l'ampliació de l'aeroport del Prat, concretament la condició 11ª, és l'existència d'una Comissió de Seguiment Ambiental de les Obres del Pla Barcelona; comissió que coneixem com CSAAB.

És més, la D.I.A. es publica en el BOE el 18 de gener de 2002 i especifica clarament que la CSAAB s'ha de constituir en el termini de 2 mesos; per tant hauria d'estar creada el 18 de març de 2002.

 

 

B) COM ES CREA LA CSAAB ?

El 22 de març de 2002 (4 dies fora del termini legal) es celebra la primera reunió de la CSAAB a l'Oficina Executiva del Pla Barcelona, per l'Ajuntament de Gavà hi assisteix l'alcalde, Dídac Pestaña.

Capçalera de la primera acta de reunió de la CSAAB (22 de març de 2002)

Un representant del Ministeri de Foment (Ángel Villa) exposa el funcionament de la mateixa comissió ja existent per l'ampliació de l'aeroport de Madrid-Barajas (CSAAM).

El Ministeri de Medi Ambient confirma a l'Ajuntament de Gavà que passa a ser membre permanent de la CSAAB i no només per quan es tractin temes de soroll ja que dins del seu terme municipal s'hi està construint el nou Centre de Control Aeri. L'Ajuntament de Castelldefels sol·licita el mateix tractament (tot i no tenir instal·lacions aeroportuàries en el seu territori) i ho aconsegueix l'abril de 2002.

No és fins a la quarta reunió de la CSAAB (12 de juliol de 2002) quan es proposa i s'aprova un reglament de funcionament de la comissió.

 

 

C) COM ES REGULA OFICIALMENT LA CSAAB ?

Més d'un any després de la publicació al BOE de la D.I.A., es publica en el BOE del 12 de febrer de 2003, l'Ordre Ministerial Pre/220 de 5 de febrer de 2003 per la que es crea oficialment la CSAAB.

Ordre Ministerial Pre/220 de 5 de Febrer de 2003 per la que es crea la CSAAB de l'aeroport del Prat BOE - Ordre PRE-229-2003 per la que es crea la CSAAB

 

 

D) QUINES COMPETÈNCIES TÉ LA CSAAB ?

La CSAAB té amb caràcter general les funcions de seguiment i control del compliment de les mesures preventives, correctores i compensatòries que es desenvolupin durant la fase de construcció i operació del projecte d'ampliació de l'aeroport de Barcelona.

Amb caràcter particular, correspon a la CSAAB:

 • Aprovar entre altres estudis:
  • Els estudis de soroll
  • El pla d'aïllament acústic
  • Altres mesures correctores en relació amb el soroll produït per les operacions de les aeronaus
  • El disseny de la xarxa de mesuradors de soroll
  • El programa operatiu de seguiment i control del soroll, en els termes establerts a la D.I.A.
 • Acordar que AENA, prèvia conformitat dels afectats, executi les actuacions d'aïllament acústic necessàries perquè dins de l'interior de les vivendes, incloses en el pla d'aïllament acústic, es compleixin els nivells sonors previstos a la D.I.A.
 • Tot allò que li atribueixi la D.I.A. o qualsevol altra norma legal o reglamentària.

 

 

E) QUINA ÉS LA COMPOSICIÓ DE LA CSAAB ?

Pel seguiment i control del soroll i per a l'aprovació del pla d'aïllament acústic, la seva composició és la següent:

Part catalana: 8 representants
- 1 representant del Departament de Política Territorial i Obres Públiques (Generalitat de Catalunya)
- 1 representant del Departament de Medi Ambient (Generalitat de Catalunya)
- 1 representant de l'Ajuntament del Prat de Llobregat
- 1 representant de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
- 1 representant de l'Ajuntament de Viladecans
- 1 representant de l'Ajuntament de Gavà
- 1 representant de l'Ajuntament de Castelldefels
- 1 representant de l'Ajuntament de Barcelona
Part estatal: 8 representants
- 3 representants del Ministeri de Medi Ambient, com òrgan ambiental
- 2 representants de la Direcció General d'Aviació Civil del Ministeri de Foment, com òrgan substantiu
- 3 representants de l'entitat pública AENA, en qualitat de promotor
 
Presidència i secretaria
La presidència és conjunta i correspon als Ministeris de Foment i de Medi Ambient (part estatal)
La secretaria correspon a AENA (part estatal)

 

 

F) QUIN ÉS EL RÈGIM DE FUNCIONAMENT DE LA CSAAB ?

El règim de funcionament s'ajustarà a allò disposat pels òrgans col·legiats en el capítol II del Títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

capítol II del Títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú - Capítol II del Títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre

Els actes decisoris són susceptibles de recurs d'alçada davant del subsecretari de Foment

 

 

G) VISIÓ DES DE GAVÀ MAR

Aquesta CSAAB que pretén oferir una imatge de democràcia per la gran quantitat d'institucions representades té llacunes importants des del nostre punt de vista:


1) Els veïns quedem exclosos de la CSAAB i això té conseqüències greus

Les associacions de veïns no hi tenim representació malgrat haver-ho sol·licitat repetidament
Hem de traslladar les nostres peticions a través dels nostres respectius Ajuntaments.

Així, es pot produir la paradoxa succeïda ja a Gavà Mar, on l'AVV de Gavà ha estat defensant una operativa en configuració oest (enlairaments per la tercera amb gir a mar) i l'Ajuntament de Gavà una altra diferent també en configuració oest (enlairaments per la principal) durant molt temps.

Ajuntament de Gavà: "L'aeroport no provocarà contaminació acústica al barri de Gavà Mar" (Maig de 2004) - L'Ajuntament de Gavà informa (Maig 2004)

Resposta detallada de l'AVV de Gavà Mar a la informació FALSA de l'Ajuntament de Gavà (Maig de 2004) - Resposta detallada de l'AVV de Gavà Mar (Maig 2004)

 

Això va ser així fins que es va posar en servei la tercera pista i l'Ajuntament de Gavà va veure clarament que s'havia equivocat i va haver de rectificar, assumint íntegrament la proposta de l'AVV de Gavà Mar.


Es va perdre molt temps al no poder defensar la nostra proposta directament a la CSAAB.

 

En canvi, cinc anys més tard, el 20 de març de 2008, el BOE publica una ordre ministerial per la que es crea la Comissió de l'aeroport "Don Quijote" (a Ciudad Real, a prop de Madrid) on sí que hi seran presents les organitzacions no governamentals que van presentar al·legacions a la seva Declaració d'Impacte Ambiental i també un representant de les associacions agràries:

Ordre Ministerial Pre/760 de 17 de Març de 2008 per la que es crea la Comissió de Seguiment de l'aeroport "Don Quijote" de Ciudad Real - Ordre PRE-760-2008 per la que es crea la Comissió de seguiment Aeroport "Don Quijote"

 

 

 


2) Fragmentació totalment interessada de la part catalana

Els 8 representants estatals representen únicament a 3 institucions que podríem resumir en 2 institucions ja que els interessos d'AENA i els del Ministeri de Foment són sempre coincidents i sumen, per tant, 5 representants.

Els 8 representants catalans representen a 8 institucions diferents i, per tant, és molt més difícil posar-los a tots d'acord, i a més, compten cadascun amb només 1 vot.

A diferència dels 5 vots que controlen conjuntament el Ministeri de Foment i AENA, i els 3 vots del Ministeri de Medi Ambient que fins a finals de 2007, han demostrat estar també sempre al servei del Ministeri de Foment.

 


3) Incongruències en la composició

Per què el Ministeri de Medi Ambient estatal té 3 representants i el Departament de Medi Ambient de la Generalitat només en té 1 ?

Per què el Ministeri de Foment estatal té 2 representants (i 3 més d'AENA) i el Departament de Política Territorial de la Generalitat només en té 1 ?

Per què queden excloses de la CSAAB poblacions que han estat posteriorment afectades pel soroll dels avions com són Begues i Sitges (per Les Botigues de Sitges) i que ho tornaran a estar si es posa en marxa l'operativa de l'aeroport amb pistes independents ?

 


4) Un front estatal guanya les votacions sense cap tipus de problema

Suposant que un dia s'arribés a una votació en la que tota la part catalana estigués d'acord amb un posicionament (ja difícil, tractant-se de 8 institucions diferents) i tota la part estatal estigués d'acord en el posicionament contrari i, per tant, hi hagués un empat a 8 vots

Què passaria llavors ?
Doncs que el vot de qualitat de la presidència decidiria.

I qui controla la presidència ???
Doncs, la part estatal, per tant, votació guanyada per la part estatal... i de manera totalment democràtica ... amb aquesta composició de la CSAAB... és clar.

 

Tornar al menú principal de la secció TERCERA PISTA

Valid HTML 4.01 Transitional