Per què aquesta tercera pista de l'aeroport de Barcelona-El Prat?

 

Tornar al menú principal de la secció TERCERA PISTACAPÍTOL 16 - CONSTRUCCIÓ DE LA TERCERA PISTA

16) La superfície sobre la que s'assentarà la tercera pista (el delta del Llobregat) i l'entorn pròxim (pinedes i zones ZEPA), així com les exigències de la DIA, complicaven la construcció d'aquesta pista.

A) Quines van ser les principals xifres de la construcció de la tercera pista ?

B) Com es va fer la pre-càrrega de la tercera pista ?

C) Quina va ser l'afectació sobre les pinedes i les zones ZEPA ?

D) Imatges de la tercera pista EN CONSTRUCCIÓ>

E) Imatges de la tercera pista TOTALMENT ACABADA

 

A) QUINES VAN SER LES PRINCIPALS XIFRES DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA TERCERA PISTA ?

La construcció de la tercera pista va començar el mes d'octubre de l'any 2002 i va suposar gairebé 2 anys de treballs que es van fer bàsicament de nit per no interrompre el trànsit aeri.

Cronograma del desenvolupament del Pla Director de l'aeroport del Prat

Per aconseguir-ho va ser necessari organitzar un important dispositiu logístic ja que les xifres emprades eren espectaculars:

- Es van excavar 5,1 milions de metres cúbics de terra
- Es van posar 2,8 milions de metres cúbics de capes granulars
- Es van utilitzar 250.000 metres cúbics de formigó
- Es van utilitzar 5,6 milions de quilos d'acer
- Es van emprar 1,9 milions de tones de mescles bituminoses
- Es van utilitzar 2,5 milions de metres de cables elèctrics
- Es van instal·lar 13.000 balises
- Es van emprar 2,5 milions quadrats de sembres i plantacions
- Es van utilitzar 3,5 milions de metres cúbics de pre-càrrega
- Es van utilitzar 3,8 milions de metres cúbics de terraplens

Aquestes obres van ser realitzades per la unió temporal d'empreses (UTE) formada per les empreses DRAGADOS i COPCISA. Hi van treballar al voltant d'un miler de persones.

La tercera pista va suposar un cost de 70.152.736 euros.

 

B) COM ES VA FER LA PRE-CÀRREGA DE LA TERCERA PISTA ?

L'aeroport del Prat s'assenta sobre el delta del riu Llobregat i per tant, sobre materials de poca densitat i consolidació. Degut a aquestes característiques del subsol, es va estimar necessari l'execució d'una PRE-CÀRREGA per minimitzar l'assentament de la plataforma durant el seu ús.

Amb la finalitat d'evitar assentaments diferencials en la pròpia pista, carrers de rodament i plaforma d'ampliació, es van preveure diferents mètodes per consolidar el subsol. En algunes zones es va sanejar el subsol, en altres es van realitzar drenatges verticals i en molt àmplies zones es va executar un terraple de pre-càrrega.

En el projecte d'aquesta pre-càrrega (realitzat el juny de 2001) s'ha fet servir l'experiència de la recent construcció de la nova Macro Depuradora del Baix Llobregat ja que la litologia del seu emplaçament és molt semblant a la de l'aeroport.

Amb la finalitat de comprovar i validar els resultats obtinguts en la pre-càrrega de la Depuradora, AENA (OPEB) va realitzar una pre-càrrega de prova dins del recinte aeroportuari al sud de la pista transversal (02-20) durant el mes de maig de l'any 2002 i els seus resultats es van quantificar correctament durant els nou mesos següents.

Les tasques d'explanació de la tercera pista van finalitzar a mitjans de juliol de 2003 Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema i l'asfaltat es va iniciar durant el mes d'agost de 2003 Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema.

Imatges de la realització de la pre-càrrega de la tercera pista de l'aeroport del Prat
Treballs de pre-càrrega de la tercera pista de l'aeroport del Prat Treballs de pre-càrrega de la tercera pista de l'aeroport del Prat
 
Treballs de pre-càrrega de la tercera pista de l'aeroport del Prat Treballs de pre-càrrega de la tercera pista de l'aeroport del Prat
 
Treballs de pre-càrrega de la tercera pista de l'aeroport del Prat Treballs de pre-càrrega de la tercera pista de l'aeroport del Prat
Fotografies: Tesina "Precarga para la mejora del terreno de la 3a pista del aeropuerto de Barcelona"
 
 

C) QUINA VA SER L'AFECTACIÓ SOBRE LES PINEDES I LES ZONES ZEPA ?

L'Estudi d'Impacte Ambiental va analitzar la manera de minimitzar aquesta afectació, IBERINSA en va fer una extensa exposició en el primer Congrés d'Enginyeria Civil, Territori i Medi Ambient:

Ampliació de l'aeroport del Prat  - Mesures d'integració ambiental a la tercera pista (Iberinsa) - Mesures d'integració ambiental a la 3a pista (1,5 Mb)

 

A continuació detallem dues de les afectacions més importants: les tales de pins i la invasió de les llacunes pels sistemes d'abalisament.

Per motius de seguretat aeronàutica, a prop de les pistes d'aterratge i enlairament no hi poden existir elements de certa alçada, ni arbres, ni edificacions ni antenes, ...

En el cas de la tercera pista, la proximitat de la pineda litoral del Prat obligava a intervenir per evitar que els pins poguessin envair en que tècnicament es coneix com "cons d'aproximació" dels avions.

El risc no era que els avions poguessin xocar contra el pins, ja que sempre passaran a bastanta distància de les seves copes, sinó que els arbres poguessin interferir en els senyals de ràdio que ajuden als avions a aproximar-se i aterrar quan les condicions de visibilitat són adverses (boira, tempesta, foscor, ...)

En aquestes condicions, l'ILS (Instrumental Landing System) (sistema de ràdio-ajuda electrònica a la navegació aèria) és l'encarregat de guiar als avions quan els pilots no tenen suficient visibilitat. Des de les capçaleres de les pistes s'emeten uns senyals de ràdio que arriben a uns receptors situats als avions. És un sistema d'aterratge instrumental i proporciona a cada aeronau la guia necessària per a l'aterratge(rumb de pista, angle de descens i distància al punt de contacte). Amb aquest sistema es garanteix una major seguretat i eficàcia de les operacions d'aproximació i aterratge.

Aquests senyals no poden trobar obstacles en el seu camí, ja que del contrari no arribarien al seu destí, per això és necessari aclarir la zona per la que es transmeten aquestes senyals, una zona en forma de con o piràmide invertida: des del sòl es va elevant en un pla inclinat per sobre del qual no ha d'haver-hi cap element extrany que pugui interferir la comunicació.

Part de la pineda litoral del Prat es trobava per sobre d'aquest pla, pel que va ser necessari talar els pins que rebassaven aquest límit.

Limits de seguretat de la tercera pista de l'aeroport del Prat

AENA va fixar les zones de la pineda que s'havien de talar i es va fer de manera progressiva, és a dir, van ser més intenses com més propers es trobessin els pins a la pista. Així en les zones més properes a les capçaleres de la pista, cap obstacle podia superar els 5 metres d'alçada, tenint en compte que els pins adults mesuren entre 8 i 12 metres, en aquestes zones (11 hectàrees a cada capçalera) va ser necessari TALAR-LOS TOTS.

Aplicació del CON de SEGURETAT a la massa forestal existent a la Pineda del Prat Resultat previst després de l'aplicació del CON de SEGURETAT

En la zona de la capçalera 25L (Ricarda), al Prat, la zona estava ocupada per pins pero a la capçalera 07R
(Remolar), a Viladecans, pràcticament no hi havia arbres; però, sí que hi havia edificis de l'antic càmping 'El Toro Bravo' que van ser enderrocats.

En ambdues zones, els pins i els edificis van ser substituïts per arbustos mediterranis que mai superaran els 5 metres d'alçada. En total es van plantar unes 2.000 noves plantes per hectàrea.

Aquesta actuació tindrà efectes sobre l'ecosistema de la zona, no tant sobre la fauna com sobre les espècies vegetals del sotabosc d'ombra, com les orquídees, fongs i líquens que probablement es reduiran i seran substituïdes per altres orquídees, fongs i líquens habituades a una major insolació.

Malgrat aquesta tala, ambdues zones continuaran sent considerades ZEPA (Zones d'Especial Protecció per a les Aus) i seguiran regint-se per la normativa ambiental europea.

Després d'aquestes zones de major afectació, AENA ha delimitat altres àrees, també afectades pels cons d'aproximació, pero en les que els obstacles tenen un límit màxim que va creixent progressivament dels 5 als 10 metres. En aquests territoris també serà necessari talar pins, però només els que superin aquest límit.

L'efecte segons AENA era com el d'un aclarat de la pineda; els pins talats van ser substituïts per altres joves, d'aproximadament un metre i mig d'alçada, fins obtenir un densitat d'uns 600 pins per hectàrea. Les tales van començar el desembre del 2003 i es van acabar el febrer del 2004.

En total, a la zona de la Ricarda, es va actuar sobre unes 22 hectàrees i periòdicament es realitzaran tractaments fitosanitaris i de millora de les pinedes. En la següent imatge es pot observar aquesta zona de la
Ricarda on l'àrea marcada amb un 6 és la zona on els arbres no poden superar els 5 metres i l'àrea marcada amb un 7 és la zona on els arbres no poden superar els 10-15 metres:

Zones afectades per la tala a la Ricarda

Cada 5 anys serà necessari repassar la zona per talar els arbres que hagin crescut per sobre del límit.

Les organitzacions ecologistes amb DEPANA al capdavant, van denunciar que aquestes tales dels CONS i les que es van fer prèviament per construir la tercera pista, van suposar en total l'eliminació d'uns 20.000 pins, la majoria d'uns 75 anys d'edat que suposaven el 70% de la millor pineda del litoral català i catalogada per la Unió Europea com hàbitat prioritari, una pineda sobre dunes litorals.

Manuel Pascual, director de l'Àrea del Camp de Vol del Pla Barcelona d'AENA argumentava en una entrevista a la revista de l'Ajuntament del Prat el desembre de 2003 que els pins eren impossibles de replantar per les característiques de les seves arrels, però que uns 600 exemplars d'altres espècies (oliveres, palmeres, plataners, ...) van ser reubicats en el viver del Prat per transplantar-los en el futur a altres zones de l'ampliació de l'aeroport.Però, a més, donat que els sistemes de llums que permeten el guiat dels avions en el seu aterratge i enlairament de la tercera pista penetren en els espais protegits de les dues ZEPA i fins i tot dins de la pròpia llacuna del
Remolar (situada al sud de l'aeroport), es va projectar una passarel·la de fusta (en aquelles zones amb possibilitat d'inundació) d'accés a les llums per poder dur a terme les tasques de manteniment del sistema d'abalisament, i amb l'objectiu d'evitar que per accedir a aquest sistema d'abalisament s'haguessin de fer anivellaments o terraplens en zones protegides.

El material utilitzat per a la construcció va ser la fusta per tal de millorar la seva integració paisatgística, es va anclar al sòl per mitjà de pilots de fusta. La fusta escollida va ser la de pinus nigra tractada contra l'atac de fong i insectes.

La passarel·la amb forma de pinta, discorre pel costat mar i en aquells punts on es troba el sistema de llums, parteixen passarel·les transversals d'accés a aquestes.

En la següent fotografia s'hi poden observar aquestes passarel·les:

 
Sistemes de balissament dins de la zona ZEPA del Remolar
 
 

D) IMATGES DE LA TERCERA PISTA EN CONSTRUCCIÓ

 
Imatge de l'asfaltat Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema de la tercera pista:
Asfaltat de la tercera pista de l'aeroport del Prat
 
Cinc imatges aèries de la tercera pista i dels carrers de rodament en construcció. També s'hi poden apreciar les obres d'allargament de la pista principal en direcció nord:
 
Imatge aèria de la construcció de la tercera pista de l'aeroport del Prat
 
 
Imatge aèria de la construcció de la tercera pista de l'aeroport del Prat
 
 
Imatge aèria de la construcció de la tercera pista de l'aeroport del Prat
 
 
Imatge aèria de la construcció de la tercera pista de l'aeroport del Prat
Fotografia: AENA
 
Imatge aèria de la construcció de la tercera pista de l'aeroport del Prat
Fotografia: AENA
 
 

E) IMATGES DE LA TERCERA PISTA TOTALMENT ACABADA

 
17 de setembre de 2004
Imatge aèria de la tercera pista acabada, el desviament del riu Llobregat i el Port de Barcelona
17 de setembre de 2004 - Imatge aèria de la tercera pista acabada, el desviament del riu Llobregat i el Port de Barcelona
 
 
22 de setembre de 2004
Imatge aèria de la tercera pista acabada i de tot el recinte aeroportuari del Prat
22 de setembre de 2004 - Imatge aèria de la tercera pista acabada i de tot el recinte aeroportuari del Prat
 
 
14 d'octubre de 2004
Imatge aèria de la tercera pista acabada
14 d'octubre de 2004 - Imatge aèria de la tercera pista acabada
 

La capçalera 07R de la tercera pista del Prat que tants mals de cap donarà a Gavà Mar en els aterratges en configuració EST per aquesta pista:

 
Capçalera 07R de la tercera pista de l'aeroport del Prat
 
L'altra capçalera de la tercera pista, la 25L, la que s'utilitzarà per enlairaments en configuració OEST
 
Capçalera 25L de la tercera pista de l'aeroport del Prat
 
Tornar al menú principal de la secció TERCERA PISTA

Valid HTML 4.01 Transitional