Per quč aquesta tercera pista de l'aeroport de Barcelona-El Prat?

 

Tornar al menú principal de la secció TERCERA PISTA CAPÍTOL 17 - AVIACIÓ CIVIL AUTORITZA LA POSADA EN SERVEI DE LA TERCERA PISTA

17) El 27 de setembre de 2004, la Direcció General d'Aviació Civil va autoritzar la posada en servei de la tercera pista de l'aeroport del Prat amb moltes de les exigències que fixava la D.I.A. sense complir.

A) Què és la Direcció General d'Aviació Civil (D.G.A.C.) ?

B) Quan va autoritzar la D.G.A.C. la tercera pista ?

 

 

A) QUÈ ÉS LA DIRECCIÓ GENERAL D'AVIACIÓ CIVIL (D.G.A.C.) ?

Ministeri de Foment   La Direcció General d'Aviació Civil (D.G.A.C.) és l'òrgan mitjançant el qual el Ministeri de Foment exerceix la direcció i planificació de la política aeronàutica civil. La D.G.A.C. està regulada per l'article 10 del reial Decret 1476/2004, de 18 de juny
 
Entre les funcions que li corresponen hi ha:
  • L'anàlisi i informe de les propostes de planificació de noves infraestructures aeroportuàries
  • Els procediments de certificació de sistemes de navegació aèria, de comunicacions i informació aeronàutics i d'aeroports, procedint a la determinació i acreditació de les seves condicions d'ús
  • L'aprovació dels plans directors dels aeroports

 

 

B) QUAN LA D.G.A.C. VA AUTORITZAR LA TERCERA PISTA ?

El 22 d'octubre de 1999 es va aprovar per Ordre Ministerial el Pla Director de l'aeroport de Barcelona que inclou la construcció de la tercera pista (07R-25L) paral·lela a la pista 07-25 existent que passarà a anomenar-se 07L-25R (pista principal)

El 9 de gener de 2002, la Secretaria General de Medi Ambient va formular Declaració d'Impacte Ambiental (D.I.A.) d'aquest pla Director.


Una vegada construïda la pista:

  • El Ministeri de Defensa emet un informe favorable per a la posada en marxa de la tercera pista, informe obligatori segons la Llei 31/2003 de Seguretat Aèria.
  • La Comissió Interministerial entre els Ministeris de Defensa i Foment aprova els nous procediments de vol per a l'entrada en servei de la tercera pista
  • AENA remet un escrit a la Secretaria General de Medi Ambient acreditant el compliment dels requeriments fixats per la D.I.A. per a la posada en marxa de la tercera pista

 

AENA fa llavors la petició de posada en funcionament de la tercera pista, acompanyant-la de certificació del compliment de requeriments i obligacions de seguretat aplicables.

La DGAC examina les característiques de la tercera pista per acreditar les seves condicions d'ús, segons les normes d'aviació civil.

 

Manuel Bautista Pérez (Director General de la DGAC)

El 27 de setembre de 2004, el Director General de la DGAC, Manuel Bautista Pérez, resol AUTORITZAR la posada en funcionament de la tercera pista i dels seus carrers de rodament associats a partir del 30 de setembre de 2004 en les condicions d'operació aprovades i amb els procediments que en cada moment figurin a les publicacions aeronàutiques corresponents.

Aquesta resolució es publica en el B.O.E. del 29 de setembre de 2004

Resolució de la DGAC autoritzant la posada en servei de la tercera pista -29 de setembre de 2004 (Autorització de la tercera pista)

 

 

Tornar al menú principal de la secció TERCERA PISTA